We recommend

Startup Framework by Designmodo
Gordon Free Minimal Wordpress Theme

Gordon, Free Minimal WordPress Theme

Great deal for designers

Crate Free Minimal Wordpress Theme

Crate, Minimal WordPress Theme

Advertisement

Slides Framework by Designmodo
Sunday News, Free Magazine Wordpress Theme

Sunday News, Free Magazine WordPress Theme

Hotheme, Powerful Hotel Wordpress Theme

Hotheme, Powerful Hotel WordPress Theme

Friday News Free Wordpress Theme

Friday News, Free Magazine WordPress Theme

Advertisement

Startup Framework by Designmodo
Essay Free Wordpress Theme

Essay, Free WordPress Theme For Writers

Charmed Grid Portfolio Theme Wordpress

Charmed, Grid Portfolio Theme For WordPress

GT3, Free Business WordPress Theme

York Free Minimal Wordpress Theme

York Minimal WordPress Theme